cropped-Favicon-512x512-1.png

De kleine lettertjes

Ook hier duidelijke taal

Alvorens je een bestelling of opdracht bij ons  plaatst dien je akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Als wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden voor jou persoonsgegevens verwerken en daarbij worden aangemerkt als verwerker is ook de Verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze overeenkomst staat onder de Algemene Voorwaarden. 

Blue Bubbles accepteert geen andere Algemene Voorwaarden en/of Verwerkersovereenkomsten dan deze hieronder.

 

Algemene Voorwaarden

 1. Definities​

1.1 Algemene Voorwaarden: Het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen zonder de bijlage.

1.2 Blue Bubbles: Blue Bubbles, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84290382.

1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Blue Bubbles een overeenkomst heeft afgesloten.

1.4 Spam: Ongevraagde email of andere email dat in grote oplagen wordt verstuurd waarvoor de ontvanger niet volgens de regels van de wet heeft ingestemd.

1.5 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Blue Bubbles.

1.6 Consument: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.7. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Blue Bubbles namens Opdrachtgever verwerkt.

1.8. Bijlage: De bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

1.9 Certificaatautoriteit: De identiteit die certificaten uitgeeft waaronder maar niet beperkt tot Comodo, Globalsign, Really Simpe SSL en Digicert.

1.10 Certificaat: Een digitaal ondertekend elektronisch databestand uitgegeven door een certificaatautoriteit.

 

 1. Uitvoering / toepasselijkheid​

2.1 Op alle offertes, facturen, overeenkomsten en diensten van Blue Bubbles zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Blue Bubbles alleen bindend indien en voor zover deze door Blue Bubbles uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Blue Bubbles is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

 1. Verplichtingen Blue Bubbles​

3.1 Blue Bubbles zal gegevens van de Opdrachtgever alleen gebruiken voor diensten die Blue Bubbles zelf aanbied en niet doorverkopen.

3.2 Blue Bubbles spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Blue Bubbles zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

3.3 Blue Bubbles spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking via een tijdelijke informatiepagina of E-mail.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever​

4.1 Opdrachtgever stelt Blue Bubbles steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en desgevraagd, het bank- of gironummer van de Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat verboden is volgens de Nederlandse wet.

4.3 Blue Bubbles staat het versturen van spam niet toe. Kosten die direct en/of indirect voor Blue Bubbles of haar leveranciers ontstaan door het verzenden van spam zullen geheel voor rekening komen van de Opdrachtgever.

4.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Blue Bubbles, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4.5 Opdrachtgever vrijwaart Blue Bubbles van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de door Blue Bubbles geleverde gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden. Bij misbruik van het wachtwoord van de Opdrachtgever is Opdrachtgever verantwoordelijk voor hieruit ontstane schade.

4.7 Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Blue Bubbles en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Blue Bubbles mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.8 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Blue Bubbles, dat al het door Opdrachtgever aan Blue Bubbles verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Blue Bubbles te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4.9 Blue Bubbles heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Blue Bubbles niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

4.10 Opdrachtgever is meerderjarig of laat minstens één ouder of wettelijk verzorger de overeenkomst sluiten.

 

 1. Offertes​

5.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Blue Bubbles het recht de offerte ongeldig te verklaren.

5.3 Offertes zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

5.4 Offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 10 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

 1. Prijzen​

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld.

6.2 Blue Bubbles is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

6.3 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

6.4 Bij overschrijding van de limieten van de dienstverlening waaronder dataverkeer en opslagruimte is Opdrachtgever tegenover Blue Bubbles een vergoeding verschuldigd.

 

 1. Levertijd​

7.1 De door Blue Bubbles opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Blue Bubbles er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

7.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.

7.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Blue Bubbles de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

7.4 Indien er sprake is van meerwerk kan Blue Bubbles de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

7.5 Indien Blue Bubbles gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

 

 1. Wijziging opdracht​

8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, word wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

8.2 Indien Blue Bubbles, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Blue Bubbles gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 

 1. Rechten van intellectuele eigendom​

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Blue Bubbles of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3 Het is Blue Bubbles toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Blue Bubbles door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

 1. Ontwikkeling van programmatuur​

10.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Blue Bubbles zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

10.2 Blue Bubbles is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden volledig op te schorten of op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.4 Blue Bubbles heeft het recht gebruik te maken van bestaande componenten.

 

 1. E-mail Hosting​

11.1 De punten welke zijn opgenomen in Artikel 11 gelden alleen voor de overeenkomsten van e-mailhosting.

11.2 Er geldt een Fair-use-policy voor het dataverkeer, dit houd in dat het gebruik van het dataverkeer in verhouding moet zijn met de grootte van het pakket, dit ter beoordeling van Blue Bubbles.

11.3 Blue Bubbles heeft het recht om bij overschrijding van het Fair-use-policy het pakket direct tijdelijk stop te zetten nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.

 

 1. Gebruiksrechten​

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Blue Bubbles Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever  zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

12.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.3 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Domeinnamen en IP-adressen​

13.1 Indien is overeengekomen, dat Blue Bubbles voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

13.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Blue Bubbles vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

13.3 Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

13.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Blue Bubbles tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Blue Bubbles geen bemiddeling heeft verleend.

13.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens waarop de domeinnaam word geregistreerd. Indien de gegevens onjuist zijn heeft Blue Bubbles het recht de bemiddeling op de schorten of de domeinnaam op te heffen.

13.6 Blue Bubbles is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet tijdig registreren van een domeinnaam door welke omstandigheden dan ook.

13.7 Opdrachtgever is verplicht te beschikken over de juiste formulieren die verplicht zijn volgens de voorwaarden van de desbetreffende instantie die beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen, en deze binnen een redelijke termijn te kunnen tonen aan Blue Bubbles.

 

 1. Certificaten​

14.1 Indien is overeengekomen dat Blue Bubbles voor Opdrachtgever bemiddelt bij het verkrijgen van een Certificaat is dit artikel van toepassing.

14.2 Opdrachtgever accepteert de algemene voorwaarden van de Certificaatautoriteit waarvan Opdrachtgever het Certificaat afneemt.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart Blue Bubbles voor schade voortvloeiend uit het niet naleven van de voorwaarden van de Certificaatautoriteit.

14.4 Het Certificaat is geldig voor ten minste de overeengekomen duur tenzij het Certificaat eerder wordt ingetrokken. Blue Bubbles en de Certificaatautoriteit kunnen een certificaat intrekken in de volgende situaties:

 

 • Indien het Certificaat onjuiste gegevens bevat
 • Als de overeenkomst tussen Blue Bubbles en Opdrachtgever is ontbonden
 • Als de betrouwbaarheid van het certificaat in twijfel word gebracht, dit ter beoordeling van Blue Bubbles of de Certificaatautoriteit
 • Als het certificaat wordt gebruikt voor criminele activiteiten waaronder maar niet beperkt tot fraude, verspreiden van malware en phishing.

Bij het intrekken van het certificaat volgt geen restitutie

14.5 Opdrachtgever is ermee akkoord dat de Certificaatautoriteit de eenzijdige beslissing kan nemen om tot aanpassing of intrekking van het certificaat over te gaan.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud​

15.1 De geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van Blue Bubbles zolang de koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.

15.2 In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Blue Bubbles niet nakomt is Blue Bubbles zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Blue Bubbles op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

 1. Betalingsvoorwaarden​

16.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum in één termijn via een bank overschrijving onder vermelding van factuurnummer en klantnummer. Overige betalingsmethodes kunnen door Blue Bubbles worden geweigerd of kosten voor in rekening gebracht worden.

16.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Blue Bubbles een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt Opdrachtgever in verzuim. Blue Bubbles heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.

16.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Blue Bubbles te verrekenen is uitgesloten, tenzij Blue Bubbles in staat van faillissement wordt verklaard.

16.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

16.5. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Blue Bubbles.

16.6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

16.7. Indien Opdrachtgever handelt als Consument stuurt Blue Bubbles aan Opdrachtgever na het verstrijken van de in artikel 16.1 genoemde betaaltermijn een herinnering met daarin een periode van 14 dagen om de factuur alsnog te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever in verzuim met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 16.6.

16.8 De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). De verschuldigde rente bij transacties met een Consument is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

16.9 Bij een niet tijdige betaling is Blue Bubbles gerechtigd de toegang tot de geleverde dienst(en) en product(en) tijdelijk op te schorten evenals het offline halen van de website tot dat het volledige bedrag is voldaan. Blue Bubbles is niet aansprakelijk voor de kosten welke voortvloeien uit deze actie.

 

 1. Aansprakelijkheid​

17.1 Blue Bubbles is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Blue Bubbles toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Blue Bubbles van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

17.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

17.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Blue Bubbles nimmer aansprakelijk.

17.2c Blue Bubbles is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

17.2d De door Blue Bubbles te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

17.2e De aansprakelijkheid van Blue Bubbles is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden.

17.2f Ten aanzien van door Blue Bubbles geleverde software aanvaardt Blue Bubbles geen enkele aansprakelijkheid.

17.2g Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.

17.3 Voor elke door Blue Bubbles aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Blue Bubbles kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten tenzij uitdrukkelijk een resultaat is overeengekomen en deze met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

 1. Overmacht​

18.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Blue Bubbles door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Blue Bubbles kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

 1. Duur en beëindiging​

19.1 De overeenkomst voor doorlopende diensten zoals maar niet beperkt tot hosting en domeinregistratie wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

19.2 De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 (twaalf) maanden bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien opdrachtgever de overeenkomst aangaat als consument dan is dit punt niet van toepassing.

19.3 Alle overeenkomsten voor projecten waaronder maar niet beperkt tot website development worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

19.4 De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

19.5 De opzegging is alleen akkoord indien opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van Blue Bubbles ontvangt.

19.6 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Blue Bubbles gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken, alle accounts van Opdrachtgever op te heffen en alle domeinnamen ontoegankelijk te maken of op te heffen. Blue Bubbles  is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

19.7 Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Blue Bubbles het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Blue Bubbles op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

 1. Geheimhouding​

20.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

20.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk tenzij dit duidelijk anders is vermeldt.

 

 1. Personeel​

21.1 Onder werknemers van Blue Bubbles worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Blue Bubbles of van één van de aan Blue Bubbles gelieerde ondernemingen of freelancers.

21.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en Blue Bubbles voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Blue Bubbles in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect voor zich te laten werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Bubbles, op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding.

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden​

22.1 Blue Bubbles behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

22.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 25 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Blue Bubbles of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

22.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren die ten nadele is van de opdrachtgever, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

 1. Reclames, klachten​

23.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

23.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Blue Bubbles op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

 

 1. Notice-and-Take-Down

24.1 Indien Blue Bubbles een melding krijgt van onrechtmatig of strafbaar gebruik, oftewel een Notice-and-Take-Down melding van de dienstverlening van Blue Bubbles zal Blue Bubbles handelen volgens de Notice-and-Take-Down regeling.

24.2. Blue Bubbles stelt de Notice-and-Take-Down regeling beschikbaar via de website en verstrekt deze tevens digitaal op aanvraag.

24.3. Blue Bubbles is noch jegens de houder, noch jegens derden aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever of een derde ten gevolge van maatregelen onder dit artikel of het uitblijven daarvan lijdt.

 

 1. Slotbepalingen​

25.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

25.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

25.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

25.4 Partiële nietigheid:Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Verwerkersovereenkomst

Als Blue Bubbles bij de uitvoering van de Overeenkomst voor Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de voorwaarden in deze verwerkersovereenkomst van toepassing.

 

 1. Algemeen

1.1 De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

1.2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Blue Bubbles vervult afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt de rol van Verwerker of subverwerker.

 

 1. Doeleinden van de verwerking

2.1 Blue Bubbles verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2. Blue Bubbles verwerkt de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever stelt Blue Bubbles op de hoogte van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.

2.3. Blue Bubbles heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Blue Bubbles neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

 

 1. Verplichtingen van Blue Bubbles​

3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen draagt Blue Bubbles zorg voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

3.2. Blue Bubbles verwerkt Persoonsgegevens en andere gegevens die door of namens de Opdrachtgever aan Blue Bubbles zullen worden aangeleverd.

3.3. Blue Bubbles informeert Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

3.4. Blue Bubbles stelt Opdrachtgever in kennis indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.5. Blue Bubbles verleent Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

 

 1. Verplichtingen van Blue Bubbles​

3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen draagt Blue Bubbles zorg voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

3.2. Blue Bubbles verwerkt Persoonsgegevens en andere gegevens die door of namens de Opdrachtgever aan Blue Bubbles zullen worden aangeleverd.

3.3. Blue Bubbles informeert Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

3.4. Blue Bubbles stelt Opdrachtgever in kennis indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.5. Blue Bubbles verleent Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

 

 1. Doorgifte buiten Nederland​

4.1. Blue Bubbles mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

4.2. Blue Bubbles laat Opdrachtgever weten om welk land of welke landen het gaat als Opdrachtgever hierom vraagt.

 

 1. Verdeling van verantwoordelijkheid​

5.1. Partijen dragen zorg voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

5.2. De toegestane verwerkingen zullen door Blue Bubbles worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

5.3. Blue Bubbles is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Blue Bubbles zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Blue Bubbles niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.

5.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

 1. Verwerking door derden​

6.1. Opdrachtgever verleent Blue Bubbles hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

6.2. Op verzoek van Opdrachtgever informeert Blue Bubbles over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

6.3. Blue Bubbles zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Blue Bubbles zijn overeengekomen. Blue Bubbles staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

 

 1. Beveiliging​

7.1. Blue Bubbles spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).

7.2. Blue Bubbles staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Blue Bubbles spant zich in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Blue Bubbles ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

 

 1. Datalekken​

8.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) spant Blue Bubbles zich naar beste kunnen in om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen informeert of niet.

8.2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist werkt Blue Bubbles mee aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

 

 1. Afhandeling verzoeken van betrokkenen​

9.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Blue Bubbles, stuurt Blue Bubbles het verzoek door aan Opdrachtgever en stelt de betrokkene hiervan op de hoogte. Opdrachtgever handelt het verzoek vervolgens zelfstandig af. Indien blijkt dat Opdrachtgever hulp nodig heeft van Blue Bubbles voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene werkt Blue Bubbles hier aan mee. Blue Bubbles kan hiervoor kosten in rekening brengen.

 

 1. Geheimhouding en vertrouwelijkheid​

10.1. Op alle Persoonsgegevens die Blue Bubbles van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Blue Bubbles gebruikt deze informatie niet voor een ander doel dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

– Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

– Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en

– Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

 1. Audit​

11.1. Opdrachtgever mag audits laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

11.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Blue Bubbles aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Blue Bubbles aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Blue Bubbles.

11.3. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt ten minste twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever plaats en maximaal één keer per jaar.

11.4. Blue Bubbles werkt mee aan de audit en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

11.5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

11.6. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

 

 1. Duur en beëindiging​

12.1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3. Verwerker is gerechtig om de verwerkersovereenkomst te herzien. Blue Bubbles brengt Opdrachtgever hiervan minimaal één maand van te voren op de hoogte.

12.4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Blue Bubbles de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nou... dat was een flinke lap tekst!

Heb je nog vragen? Bel of mail ons.

Open chat
Hallo, welkom bij Blue Bubbles. Waarmee kunnen we je helpen?